Selecteer winkel
 • Thuis
 • Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 – ONDERWERP

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle online verkopen die worden overeengekomen tussen de vennootschap Editions Quo Vadis, vereenvoudigde vennootschap op aandelen (SAS) met een kapitaal van € 4.671.000, waarvan de statutaire zetel is gevestigd te 14, rue du Nouveau Bêle 44470 Carquefou in Frankrijk, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nantes onder het nummer 054 807 748 (hierna de ‘Verkoper’ genoemd) en elke persoon die woonachtig is in een land van de Europese Unie en een online aankoop doet (hierna de ‘Klant’) via de website van de Verkoper https://quovadis1954.nl/eshop/ (hierna de ‘Website’ genoemd).

De Klant verklaart vóór het doorgeven van zijn/haar bestelling kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden door het daartoe bestemde vakje aan te vinken. Deze voorwaarden worden uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaard door de Klant die een online aankoop doet via de Website van de Verkoper. De Klant ziet ervan af zich te beroepen op andersluidende bepalingen of bepalingen die niet uitdrukkelijk zijn uiteengezet in deze algemene verkoopvoorwaarden.

De Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Elke nieuwe versie is van toepassing op alle bestellingen die worden doorgegeven nadat de nieuwe versie op de Website is geplaatst.

ARTIKEL 2 – BESTELLINGEN

Om een bestelling te doen, moet de Klant de volgende stappen ondernemen:

 • Stap 1: de gewenste artikelen kiezen en deze toevoegen aan het winkelmandje;
 • Stap 2: de inhoud van het winkelmandje valideren na deze te hebben gecontroleerd en eventuele fouten te hebben gecorrigeerd;
 • Stap 3: zich identificeren: zijn/haar persoonsgegevens invoeren;
 • Stap 4: Kies je leveringsmethode
 • Stap 5: een betaalwijze kiezen en deze algemene verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaarden door het daartoe bestemde vakje aan te vinken;
 • Stap 6: de betaling valideren.

Elke bestelling die definitief door de Klant is ingediend, wordt gevolgd door een bevestigingsmail als bewijs dat de Verkoper de bestelling heeft geregistreerd.

De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling van een Klant te weigeren als er sprake is van een niet-afgehandeld geschil over de betaling van een eerdere bestelling of om een andere geldige reden.

De bestelling wordt in het Nederlands doorgegeven.

De Verkoper wijst de Klant erop dat, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, elke bestelling van meer dan 120 euro gedurende 10 jaar wordt gearchiveerd en dat een exemplaar van de verkoopovereenkomst wordt verstuurd naar iedereen die daarom vraagt, tegen betaling van de kopieer- en verzendkosten.

 

ARTIKEL 3 – BESCHIKBAARHEID

Het door de Verkoper gepresenteerde aanbod is geldig zolang het op de Website staat en zolang de voorraad strekt.

De foto’s van de catalogus zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft de kleuren.

Als een of meer door de Klant bestelde producten niet beschikbaar zijn, belooft de Koper de Klant zo spoedig mogelijk daarover te informeren en het betaalde bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na betaling terug te betalen. De terugbetaling vindt plaats door bijschrijving op de bankrekening van de Klant. De bestelling van de Klant wordt dan automatisch geannuleerd.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN – BETALING

Alle prijzen zijn aangegeven in euro, inclusief belasting en exclusief verzendkosten. Elke wijziging van het btw-tarief wordt automatisch in de productprijzen verwerkt.

De producten worden bij de Klant in rekening gebracht op basis van de prijzen die op het moment van bestelling op de Website staan.

De facturen moeten volledig en in één keer worden betaald.

Betalingen worden uitgevoerd per creditcard: Visa, MasterCard, Carte Bleue of cadeaubon “La Carte Française”.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij/zij bij het plaatsen van de bestelling over de nodige machtigingen beschikt voor het gebruik van de gekozen betaalmethode.

De Verkoper behoudt zich het recht voor het orderbeheer en de levering op te schorten als geen machtiging tot uitbetaling wordt verleend door de officieel erkende instanties.

De Verkoper behoudt zich eveneens het recht voor een levering of de verwerking van een bestelling te weigeren als de betreffende Klant een eerdere bestelling niet heeft betaald of als er een betalingsgeschil met deze Klant loopt.

De betaling wordt gevalideerd na ontvangst van de eventueel gevraagde aanvullende informatie.

De levertermijn geldt vanaf de datum van validatie van de betaling.

ARTIKEL 5 – BEVEILIGING VAN BETALINGEN

De Website is voorzien van een systeem voor de beveiliging van online betalingen.

ARTIKEL 6 – LEVERING

Elke bestelling die via de Website wordt ingediend, wordt door Colissimo verzonden naar het leveringsadres dat de Klant heeft vermeld in zijn/haar bestelling, uitsluitend binnen de Europese Unie, binnen een termijn van 10 werkdagen vanaf de validatie van de betaling van de bestelling.

Deze termijn komt overeen met de verzendtermijn en niet met de termijn tot aan de levering op het adres dat de Klant heeft opgegeven.

De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant.

Klanten kunnen er ook voor kiezen om hun aankoop gratis af te halen bij de fabriek op 14, rue du Nouveau Bêle 44470 Carquefou.

Vertraging - Als de levering vertraagd is, kan de Klant zijn/haar bestelling annuleren door een e-mail te sturen naar het e-mailadres store@quovadis.eu, onder vermelding van de gegevens van de te annuleren bestelling, als hij/zij de Verkoper opdracht heeft gegeven binnen een redelijke aanvullende termijn te leveren en de Verkoper zich niet aan deze termijn heeft gehouden.

De Klant ontvangt zijn/haar betaling dan zo spoedig mogelijk terug en uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van annulering van de bestelling. Als het product na annulering van de bestelling door de Klant is ontvangen, moet de Klant het retourneren aan de Verkoper. De betaalde bedragen inclusief de kosten voor retourzending worden dan volledig aan de Klant terugbetaald zodra de Verkoper het complete product in oorspronkelijke staat ontvangt.

Afwijkingen / non-conformiteit - De Klant is verplicht om de staat van het pakket en de producten bij ontvangst te controleren. Bij afwijkingen aan het pakket of de producten (gebreken, pakket beschadigd of geopend, product ontbrekend of defect, enz.) moet de Klant zijn/haar voorbehouden vermelden op het ontvangstbewijs van de vervoerder en de Verkoper binnen 3 dagen na ontvangst van het pakket op de hoogte stellen.

Als de producten niet overeenkomen met de bestelbon, moet de Klant binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de producten een klacht indienen bij de Verkoper. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden door de Verkoper verworpen.

In geval van afwijkingen of non-conformiteit stuurt de Klant het product via Colissimo retour naar het adres dat de Verkoper heeft opgegeven, op kosten van de Verkoper, en verzoekt ofwel om terugbetaling van alle bedragen die voor dit product zijn betaald, ofwel om vervanging van het defecte of niet-conforme product door een gelijkaardig product.

Wijze van indiening van klachten - Alle klachten moeten bij voorkeur worden ingediend via het e-mailadres store@quovadis.eu, onder vermelding van de gegevens van de bestelling.

ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT

De Klant beschikt over een wettelijke termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de producten om zijn/haar herroepingsrecht uit te oefenen, zonder opgaaf van reden en zonder een boete te hoeven betalen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de Klant of een derde (anders dan de vervoerder) die door de Klant is aangewezen de producten fysiek in ontvangst heeft genomen.

De producten moeten ongebruikt zijn, in perfecte staat zijn zodat ze geschikt zijn om opnieuw te worden verkocht, en moeten geretourneerd worden in hun oorspronkelijke verpakking.

Om hun herroepingsrecht uit te oefenen, kunnen klanten contact met ons opnemen via het contactformulier, met als onderwerp: "I want to return my product within 14 days ". Dit is echter niet verplicht. De Klant kan de herroeping ook kenbaar maken door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) onder vermelding van de gegevens van de bestelling, zijn/haar contactgegevens en zijn/haar terugzendingsaanvraag. Ongeacht de manier waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, stuurt de Verkoper de Klant per e-mail een af te drukken retourbon. Deze retourbon moet worden toegevoegd aan het pakket, samen met de kopie van de factuur. De Klant moet de bevestiging van verzending van het pakket bewaren. Bij verlies van het pakket kan er geen terugbetaling plaatsvinden zonder deze verzendbevestiging.

De Verkoper betaalt de prijs van het geretourneerde product en de verzendkosten die bij de Klant in rekening zijn gebracht binnen uiterlijk 14 dagen na de datum van uitoefening van het herroepingsrecht aan de Klant terug, via dezelfde betaalwijze als de Klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de Klant en de Verkoper uitdrukkelijk overeenstemming bereiken over een andere betaalwijze; in elk geval brengt deze terugbetaling geen kosten voor de Klant met zich mee.

De Klant stuurt het product terug naar het adres dat is vermeld op de retourbon, zonder overmatige vertraging en in ieder geval uiterlijk veertien dagen nadat de Klant zijn/haar herroepingsbeslissing kenbaar heeft gemaakt. De kosten voor retourzending na uitoefening van het herroepingsrecht zijn voor rekening van de Klant. De retourzending moet dus voldoende zijn gefrankeerd om te voorkomen dat de Verkoper bij ontvangst kosten moet betalen; bij onvoldoende frankering worden de bijkomende kosten afgetrokken van de terugbetaling. Pakketten onder rembours worden systematisch geweigerd.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

Wettelijke garantie - Alle producten die de Verkoper levert, vallen onder de wettelijke conformiteitsgarantie die wordt beschreven in artikel L.211-4 tot L.211-14 van de Code de la Consommation (de Franse consumentenwet) en de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 van de Code Civil (het Franse burgerlijk wetboek).

Vanaf de levering van het product heeft de Klant 2 jaar de tijd om te handelen. De Klant kan ervoor kiezen het product te laten herstellen of vervangen. De Klant hoeft het bestaan van het conformiteitsgebrek niet te bewijzen.

De Klant kan besluiten een beroep te doen op de garantie voor verborgen gebreken op grond van artikel 1641 van de Code Civil. In dit geval kan de Klant ervoor kiezen de verkoop te ontbinden of een korting op de verkoopprijs te ontvangen zoals bepaald in artikel 1644 van de Code Civil.

De Verkoper is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verkoopovereenkomst jegens de Klant. De Verkoper kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de overeenkomst vanwege overmacht zoals erkend door de jurisprudentie, vanwege omstandigheden die te wijten zijn aan de Klant of vanwege problemen die samenhangen met het gebruik van het internet.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle teksten, afbeeldingen, illustraties en foto’s op de Website zijn eigendom van de Verkoper, en de rechten daarop zijn voorbehouden op grond van het intellectuele-eigendomsrecht. Om die reden mag de Klant de Website uitsluitend voor privédoeleinden gebruiken. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Website is ten strengste verboden.

ARTIKEL 10 – GESCHILLENBESLECHTING

Deze algemene voorwaarden en de aankoop-/verkooptransacties via de Website vallen onder de Franse wet.

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nantes (Frankrijk).

ARTIKEL 11 - UNIEKE IDENTIFICATIECODE IDU

Registratienummer overeenkomstig artikel L. 541-10 van de milieuwet:

 • Meubilair = FR022715_10NMEX
 • Verpakking = FR022715_01UIGB
 • Grafisch papier = FR022715_03CPH

Search engine powered by ElasticSuite