Selecteer winkel
  • Thuis
  • Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

_

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘AGV’) zijn opgesteld door de vennootschap EDITIONS QUO VADIS, vereenvoudigde vennootschap op aandelen (SAS) met een kapitaal van € 4.671.000, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nantes onder het unieke identificatienummer 054 807 748 en waarvan de statutaire zetel is gevestigd te 14, rue du Nouveau Bêle 44470 Carquefou in Frankrijk.

De AGV zijn van toepassing op elke Gebruiker van de volgende websites:

 (hierna de ‘Websites’ genoemd).

Iedere persoon die de Websites gebruikt (hierna de ‘Gebruiker’ of ‘Gebruikers’) kan de AGV op elk moment raadplegen; deze zijn beschikbaar op de Websites.

EDITIONS QUO VADIS behoudt zich het recht voor om de AGV en de Websites naar eigen goeddunken te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen treden onmiddellijk in werking zodra ze worden gepubliceerd op de Websites. De Gebruikers wordt aangeraden de AGV regelmatig te raadplegen.

1. DEFINITIES

Website : de volgende 4 websites, uitgegeven door Editions Quo Vadis:

  • De bedrijfscommunicatiewebsite van Quo Vadis, toegankelijk via de URL https://quovadis1954.nl/ : website waarop de vennootschap Editions Quo Vadis wordt gepresenteerd, evenals haar activiteiten, producten, websites en blogs.
  • De webshop van Quo Vadis, toegankelijk via de URL https://quovadis1954.nl/eshop/ online winkel met de producten van Quo Vadis.
  • Websites voor de online verkoop van gepersonaliseerde producten met verschillende personaliseringsmogelijkheden, toegankelijk via de URL https://www.quovadisfactory.com/ :

Gebruiker: internetgebruiker die de Websites bezoekt. Elke minderjarige en beschermde meerderjarige persoon die de Websites gebruikt, verklaart toestemming te hebben gekregen van de persoon die het ouderlijk gezag heeft of van zijn/haar voogd of bewindvoerder.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Websites vallen onder de wetgeving betreffende intellectuele-eigendomsrechten, met name het auteursrecht, het merkenrecht en het recht inzake tekeningen en modellen, zowel op de inhoud (agendasystemen, paginatemplates, codes, teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, geluidsfragmenten, enz.) als op de vorm (selectie, ontwerp, indeling, wijze van toegang tot gegevens, enz.).

Editions Quo Vadis is de exclusieve houder van alle intellectuele-eigendomsrechten betreffende de Websites.

In overeenstemming met de Code de la Propriété Intellectuele (het Franse wetboek inzake de intellectuele eigendom) is alleen gebruik voor privédoeleinden toegestaan. Elk ander gebruik vormt een inbreuk en kan worden bestraft op grond van dit wetboek.

De merken zijn beschermd door het merkenrecht. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken en/of logo’s op basis van elementen van de Websites zonder uitdrukkelijke toestemming van EDITIONS QUO VADIS is dus verboden en kan worden bestraft op grond van het genoemde wetboek.

 

3. AANSPRAKELIJKHEID

EDITIONS QUO VADIS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld als de Websites niet beschikbaar zijn, worden onderbroken of storingen vertonen.

EDITIONS QUO VADIS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade en/of immateriële schade.

EDITIONS QUO VADIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de vergoeding van directe en gevolgschade die de Gebruiker heeft geleden vanwege verkeerd gebruik en/of niet-conform gebruik van de Websites.

De Gebruiker verklaart persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor en EDITIONS QUO VADIS te vrijwaren van alle aansprakelijkheid in geval van gerechtelijke stappen en/of vorderingen van derden vanwege door hem verspreide inhoud.

De Gebruiker mag geen gegevens opslaan of overdragen die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van andere personen.

De Gebruiker verklaart zich te zullen houden aan alle toepasselijke wetten, regels en verordeningen en de Websites niet te zullen gebruiken in strijd met enige wet, regel of verordening. De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat gegevens die worden geacht in strijd te zijn met de toepasselijke wetten, regels of verordeningen door EDITIONS QUO VADIS kunnen worden verstrekt aan de wetshandhavingsdiensten, die ze dienovereenkomstig zullen verwerken.

4. LINKS VANAF DE WEBSITES

De Websites kunnen links bevatten naar andere websites van EDITIONS QUO VADIS of naar websites die niet in eigendom zijn van of onder controle staan van EDITIONS QUO VADIS. EDITIONS QUO VADIS heeft geen enkele controle over en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid en de praktijken van de websites die aan derden toebehoren. Door op deze links te klikken, verlaat de Gebruiker de Websites en zijn deze AGV dus niet meer van toepassing. De Gebruiker wordt geadviseerd kennis te nemen van de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van alle websites die hij/zij bezoekt.

5. TOEPASSELIJKE WET/RECHTSBEVOEGDHEID

Deze AGV worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Franse wet en de rechtsbevoegdheid berust bij de rechtbanken van Nantes.

Search engine powered by ElasticSuite